ทีมทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์ทั่วไป

ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร

ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร

ทพ.วิศิษฏ์ เตขะอาภรณ์กุล

ทพ.วิศิษฏ์ เตขะอาภรณ์กุล

ทญ. ณิชาภา ธราดลพิจิต

ทญ. ณิชาภา ธราดลพิจิต

ทญ. นฤดี เกิดศรี

ทญ. นฤดี เกิดศรี

ทญ.สุภลดา เจียกวธัญญู

ทญ.สุภลดา เจียกวธัญญู

ทีมทันตแพทย์รักษาโรคเหงือก

ทญ. ออมใจ นตระกูล

ทญ. ออมใจ นตระกูล

ทญ. ศันสนีย์ เชิดชูธรรม

ทญ. ศันสนีย์ เชิดชูธรรม

ทีมทันตแพทย์จัดฟัน

ทญ.จุไรรัตน์ หล่อศิริพัฒน์

ทญ.จุไรรัตน์ หล่อศิริพัฒน์

ทญ.สาลินี ชื่นชมรัตน์

ทญ.สาลินี ชื่นชมรัตน์

ทพ.ธราธิป สุทธิสัมพัทน์

ทพ.ธราธิป สุทธิสัมพัทน์

ทพ.วิเศษพล สุทธิเดชานัย

ทญ.สิริโฉม สาตราวาหะ

ทญ.สิริโฉม สาตราวาหะ

ทพ.วัจน์กร ธรรมวณิชย์

ทพ.วัจน์กร ธรรมวณิชย์

ทีมทันตแพทย์ฟันปลอม

ทพ.พิพัฒน์ เลาหวินิจกุล

ทพ.พิพัฒน์ เลาหวินิจกุล

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์

ทีมทันตแพทย์รากเทียม

ทพ.วิศิษฏ์ เตขะอาภรณ์กุล

ทพ.วิศิษฏ์ เตขะอาภรณ์กุล

ทีมทันตแพทย์ศัลยกรรม

ทญ.พิมพ์ราไพ โมรานนท์

ทีมทันตแพทย์Endo

ทพ.เหรียญณรงค์ จุฬาวิเศษกุล

ทพ.เหรียญณรงค์ จุฬาวิเศษกุล

ทญ.ฉัตรปกรณ์ เอื้อวรธรรม

ต้องการปรึกษาหรือทำการนัด?

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อนัดปรึกษาก่อนได้โดยไม่มีเงื่อนไข